Advisory Committee

NameAffiliation
K. N. Vyas     DAE, Mumbai
A. K. Mohanty     BARC, Mumbai
A. K. Bhaduri     IGCAR, Kalpakkam
A. K. Raychaudhuri     SNBNCBS, Kolkata
A. K. Sinha     UGC-DAE-CSR, Indore
A. K. Sood    IISC, Bengaluru
Amlan J. Pal    IACS, Kolkata
D. D. Sarma    IISC, Bengaluru
D. K. Aswal    CSIR-NPL, New Delhi
E. V. Sampathkumaran     TIFR, Mumbai
G. Amarendra     IGCAR, Kalpakkam
Pinaki Majumdar    HRI, Allahabad
P. R. Vasudeva Rao     HBNI, Mumbai
R. C. Rannot    BARC, Mumbai
Samit K. Ray     SNBNCBS, Kolkata
Sandip P. Trivedi    TIFR, Mumbai
Santanu Chaudhury    IIT, Jodhpur
Shashank Chaturvedi    IPR, Gandhinagar
Sudhakar Panda    NISER, Jatni
Tankeshwar Kumar     GJUS&T, Hisar
V. Chandrasekhar    TIFR, Hyderabad
V. Ramakrishnan    IISER, Thiruvananthapuram