Advisory Committee

NameAffiliation
K. N. Vyas   DAE, Mumbai
A. K. Mohanty   BARC, Mumbai
A. K. Bhaduri   IGCAR, Kalpakkam
S. M. Yusuf  BARC, Mumbai
A. K. Raychaudhuri   CSIR-CGCRI, Kolkata
A. K. Tyagi  BARC, Mumbai
Ajay K. Sood   IISc, Bengaluru
Amlan J. Pal   UGC-DAE-CSR, Indore
D. D. Sarma   IISc, Bengaluru
D. K. Aswal   BARC, Mumbai
E. V. Sampathkumaran   HBCSE(TIFR), Mumbai
N. Chandrabhas  RGCB, Thiruvanathpuram
P. R. Vasudeva Rao  HBNI, Mumbai
Pinaki Majumdar   HRI, Allahabad
S. Ramakrishnan  TIFR, Mumbai
Samit K. Ray   IIT-KGP, Kharagpur
Sudhakar Panda   NISER, Jatni
T. Saha-Dasgupta  SNBNCBS, Kolkata
Umesh Waghmare  JNCASR, Bengaluru
V. Chandrasekhar  TIFR, Hyderabad