Advisory Committee

NameAffiliation
K. N. Vyas   DAE;Mumbai
A. K. Mohanty   BARC;Mumbai
B. Venkatraman   IGCAR;Kalpakkam
S. M. Yusuf  BARC;Mumbai
A. K. Raychaudhuri   CSIR-CGCRI;Kolkata
A. K. Tyagi  BARC;Mumbai
Amlan J. Pal   UGC-DAE-CSR;Indore
D. D. Sarma   IISc;Bengaluru
D. K. Aswal   BARC;Mumbai
E. V. Sampathkumaran   TIFR;Mumbai
Indranil Manna  BIT Mesra;Ranchi
M. N. Deo  VBU;Jharkhand
N. Chandrabhas  RGCB;Thiruvanathpuram
P. R. Vasudeva Rao  HBNI;Mumbai
Pinaki Majumdar   HRI;Allahabad
S. Ramakrishnan  TIFR;Mumbai
Samit K Ray   IIT-KGP;Kharagpur
Sudhakar Panda   NISER;Jatni
T. Saha-Dasgupta  SNBNCBS;Kolkata
Umesh Waghmare  JNCASR;Bengaluru
V. Chandrasekhar  TIFR;Hyderabad