Advisory Committee

NameAffiliation
A. K. Mohanty   DAE Mumbai
Vivek Bhasin   BARC Mumbai
S. M. Yusuf   BARC Mumbai
B. Venkatraman   IGCAR Kalpakkam
A. K. Raychaudhuri   CSIR-CGCRI Kolkata
A. K. Tyagi   HBNI Mumbai
Amit Ghosal   IISER Kolkata
Amlan J. Pal   UGC-DAE-CSR Indore
D. D. Sarma   IISc Bengaluru
D. K. Aswal   BARC Mumbai
D. Siddavattam   GITAM Visakhapatnam
E. V. Sampathkumaran   TIFR Mumbai
G. Ravikumar   GITAM Visakhapatnam
K. Maiti   TIFR Mumbai
N. Chandrabhas   RGCB Thiruvananthapuram
P. S. Anil Kumar   IISc Bengaluru
Pinaki Majumdar   HRI Prayagraj
S. B. Krupanidhi   IISc Bengaluru
S. Ramakrishnan   IISER Pune
Samit K. Ray   IIT-KGP Kharagpur
Shashank Chaturvedi   IPR Gandhinagar
T. Saha-Dasgupta   SNBNCBS Kolkata
U. Kamachi Mudali   HBNI Mumbai
Umesh Waghmare   JNCASR Bengaluru
V. Chandrasekhar   IITK Kanpur