Advisory Committee

NameAffiliation
Sekhar Basu    DAE, Mumbai
K. N. Vyas     BARC, Mumbai
G. Amarendra     IGCAR, Kalpakkam
D. K. Aswal     CSIR-NPL, New Delhi
A. K. Bhaduri     IGCAR, Kalpakkam
S. L. Chaplot     BARC, Mumbai
A. K. Grover     Punjab University, Chandigarh
Tankeshwar Kumar    GJUS&T, Hisar
Pinaki Majumdar    HRI, Allahabad
A. K. Mohanty    SINP, Kolkata
P. A. Naik    RRCAT, Indore
Amlan J. Pal     IACS, Kolkata
Sudhakar Panda    NISER, Jatni
V. Ramakrishnan    IISER, Thiruvananthapuram
Samit K Ray     SNBNCBS, Kolkata
A. K. Raychaudhuri    SNBNCBS, Kolkata
N.K. Sahoo     BARC, Mumbai
E. V. Sampathkumaran    TIFR, Mumbai
D. D. Sarma     IISc, Bengaluru
A. K. Sinha     UGC-DAE-CSR, Indore
A. K. Sood     IISc, Bengaluru
Sandip P. Trivedi    TIFR, Mumbai